آمده موسم ضجر ایران - بهمن خونین

آمده موسم ضجر ایران
ریده شد نفله شد دین و ایمان
در دل بهمن سرد تاریک
لاله سر زد ز کون شهیدان
لاله ها قامت سرخ زشتند
سرنوشت تو از ته نوشتند
هیکل نحست ای گنده بک را
از قضا توی سردخانه هشتند
بهمن خونین ما را مزد
صد رحمت بر بابای کفن دزد ...

خمینی ای امام خمینی ای امام
خمینی ای امام ریدی تو هر مرام(2)
ای مستبد نامرد بی شرف
ای گذشته ز کون در ره هدف(2)
چون تو عزم صف مؤمنان کنی ترک دین ترک حق ناگهان کنی
بود شعار تو علیه حق قیام
ز ما تو را نفرین بود تنها پیام
خمینی ای امام ریدی تو هر مرام(2)
لرزد از نام تو پایه حرم
پشت هر مومنی گشته از تو خم
بود شعار تو علیه حق قیام
ز ما تو را نفرین بود تنها پیام
خمینی ای امام ریدی تو هر مرام(2)

رضا پهلوی با خامنه ای هیچ فرقی ندارد !
نه شاه میخوایم نه رهبر ! مرگ بر هر ستمگر ! نه شر میخوایم نه شرخر، نه خر میخوایم نه سرخر !
مرگ بر ستمگر،چه شاه باشه چه رهبر !

Show thread

Bang bang, he shot us down Bang bang, we hit the ground Bang bang, that horrible sound Bang bang, our leader shot us down...
Aaaahhh our leader shot us down Oooohhh our leader shot us down
shot us down , shot down , down down down ...
.... Down with you Khamenei ! hey hey hey hey , You are our enemy , hey hey hey , You're our enemy, hey hey hey hey , Down with you Khamenei ! hey hey hey ...

adult content 

KIR in Farsi language means "penis" !

Show thread

Ghassem Soleimani = Abubakr Baghdadi
هردو یک جور نجاست هستند :
قاسم سلیمانی همان ابوبکر بغدادی است بلکه بدتر از او ...

میگن این اراذل برای دفاع از ناموس شما رفتن جنگیدن
یکی نیست بگه اگه این بی ناموسا نمیرفتن جنگ اصلا جنگی رخ نمیداد
تازه ناموس خودشون رو اینجا جا گذاشتن
کی میاد ناموس اینا رو از زیر دست و پا جمع کنه ؟
اگه غیرت داشتن از ناموس خودشون حفاظت میکردن !
غلط خوردن به ناموس ما اهانت میکنن همینا

خمینی : چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید. ۱ تیر ۱۳۶۰
...
یا مثل آدم زندگی کنید !
😜 😆 😂
Khomeini: Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like
...Chamran! 22 June 1981
Or live as a human !!!

ای رهبر آزاده ، با این همه افاده ، نزن حرف زیاده ، آماده شو آماده ، باید بشی پیاده !!!

خامنه ای خمینی دیگر است حقیقتا جیگر است
آیا جیگر همان بدل معروف خامنه ای است ؟ و یا "خمینی دیگر" همان "جیگر" است ؟
آیا این دو تا هم برادر هستند ؟ اگر نه ، پس چرا این قدر به هم شبیه هستند ؟ مخصوصا لاله گوش و شکل بینی و دماغ این دو نفر چرا اینهمه به یکدیگر مشابه است ؟ آیا برای اطمینان از برادری این دو نفر به آزمایش ژنتیک نیاز است ؟ آیا می توانیم این دو برادر احتمالی را پس از سالها به هم برسانیم ؟

شما حق دارید سکوت اختیار نکنید ، چون از الان هر سکوتی کنید ممکنه که بعدا ازش در بیدادگاه بر علیه خودتون سوء استفاده بشه ....
سراسری

پیشنهاد آدرس کوتاه برای سایت رهبری
khamenei.ir
khomeini.ir

K.IR
از آنجاکه آدرس اصلی سایت امام سیزدهم و چهاردهم خیلی طولانی است و ما عاشقان ولایت از تایپ کردن آدرس خسته می شویم ، پیشنهاد می شود یک صفحه به آدرس :
K.IR
ثبت شود و
به طرف سایتهای امامین سیزدهم و چهاردهم لینک دهد
و یا دو سایت را ادغام کرده و به جای دو آدرس :
khamenei.ir و khomeini.ir
از آدرس کوتاه و راحت
K.IR
استفاده شود تا کار ما عشاق رهبری راحت شود ... 😂

شما حق دارید سکوت اختیار نکنید ، چون هر سکوتی که الان در پیش بگیرید ممکنه بعدا در بیدادگاه علیه خودتون ازش سوء استفاده بشه

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!