Follow

@ton het lijkt een beetje op de definitie die Ivan Illich aan ‘conviviality’ gaf:

panarchy.org/illich/conviviali

@michiel ja daar lijkt het inderdaad op. Dank voor de pointer. Illich heeft het vooral over de interactie tussen personen en personen met hun omgeving. Ik kijk ook naar informatieobjecten/factoren iha, niet per se menselijke actoren.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!