به یاد گذشته‌ها...
Vanilla GNOME 40 + Dash to Dock + Desktop Icons: Neo

این برنامه از نظر قدرت و سبک بودن واقعاً محشره!
هر معادله‌ی مزخرفی که بهش بدید خیلی راحت و سریع براتون رسم می‌کنه؛ بدون این‌که هنگ کنه!
نمونه‌ش معادله‌ای که توی عکس نشون داده شده. توی هیچ برنامه‌ی دیگه‌ای (لاعقل اون‌هایی که من امتحان کردم) نتونست رسمش کنه و هنگ کرد.
این معاله فقط همین نیست. پیشنهاد می‌کنم خودتون رسمش کنید و از شکوهش لذت ببرید!

Show thread

این افزونه‌ی ضد ردیاب خیلی جالبه. براساس رفتار وبگاه‌ها تصمیم می‌گیره که چه بلایی سرشون بیاره!

This anti-tracker browser extention is wonderful. It decide what to do with each website, based on they behavoiur!

privacybadger.org/

از اون میکسرِسدا که بگذریم با میزکار راست به چپ، وقتی نوار خالی هست یعنی پره و وقتی پره یعنی خالیه 😨

نسخه‌ی جدید بِلَنکِت (Blanket) منتشر شد. بلنکت مجموعه‌ای از صداهای گوناگون هست که می‌تونید برای افزایش تمرکز و بهره‌وری ازش استفاده کنید.
یکی از تغییرات نسخه‌ی جدید افزوده شدنِ زبان فارسی هست 🥳

موندم کی این رو ترجمه کرده و مهم‌تر از اون چرا؟ 😶

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!